Counter Corruption Declaration

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРАЦІВНИКІВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ І ПРЕСИ

(Укртелерадіопресінститут)

 

 

Повна назва

підприємства,

установи,

організації

Повна назва

підрозділу

(посади відповідальної особи)

Прізвище, ім’я

та по батькові керівника

підрозділу

(відповідальної особи)

Номер

робочого

 телефону

Адреса

електронної

 почти

Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення радіомовлення і преси уповноважена особа Кокошинський О.О.

 

(044) 235-43-51

 

alex_78@bigmir.net

 

На Ваш лист від 20.12.2017 № 3919/32/17 надаємо звітну інформацію:

На виконання вимог частини 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів  України від 04.09.2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та листа Держкомтелерадіо України від 30.10.2013 р. № 6461/32/17, наказом директора від 05.12.2017 № 22/1-а призначено уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Укртелерадіопресінституті Кокошинського Олександра Олеговича, юрисконсульта 1 категорії;

Відповідно до плану роботи уповноважених з питань  запобігання та виявлення корупції в Укртелерадіопресінституті  на 2017 рік, затвердженого в.о. ректора Укртелерадіопресінституту Мухіним О.М. 23.12.2016 р. проведені наступні заходи:

  1. Працівникам структурних підрозділів надавалася консультаційна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
  2. Надавалася допомога працівникам у заповненні декларацій в паперовому варіанті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
  3. Проведена організаційна робота по отриманню електронних ключів для заповнення електронних декларацій.
  4. Надавалася допомога у заповненні електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
  5. Уповноважена особа постійно підвищувала свою кваліфікації з питань антикорупційного законодавства шляхом самонавчання та участі в семінарах з державної антикорупційної політики, а саме:

– у роботі семінару 26 квітня 2017 року «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням в центральних органах виконавчої влади. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

Копія плану заходів з питань запобігання і виявлення  корупції на 2018 рік додається.

 Директор

Укртелерадіопресінституту                                      Я.М. Літинський

_____________________________________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Укртелерадіопресінституту

_______________ Я.М. Літинський

«             »                      2017 р.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з питань запобігання та виявлення корупції

уповноважених Укртелерадіопресінституту

на 2018 рік

 

з/п

Назва заходу Терміни виконання
1. Постійно підвищувати свою кваліфікації з питань антикорупційного законодавства шляхом самонавчання з державної антикорупційної політики. Постійно
2. Надавати консультаційну допомога працівникам інституту з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства Постійно
3. Надавати допомогу працівникам інституту у заповненні декларацій в паперовому варіанті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 1 квартал
4. Надавати допомогу працівникам інституту у заповненні декларацій в електронному варіанті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 1 квартал
5. Прийняти участь у семінари з питань антикорупційного законодавства Червень
6. Надавати консультаційну допомога працівникам інституту з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства Постійно
7. Розглядати в межах компетенції пропозиції, заяви та скарги працівників інституту в разі виявлення корупційного правопорушення, невиконання вимог антикорупційного законодавства працівниками інституту та своєчасного надавати відповідні роз’яснення. В разі необхідності.

 

Уповноважена особа

з питань запобігання

та виявлення корупції:                                            Кокошинський О.О.

___________________________________________________________________________________________________________

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПРАЦІВНИКІВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІОМОВЛЕННЯ І ПРЕСИ

(Укртелерадіопресінститут)
НАКАЗ

05.12.2017 р. м. Київ № 22/1 – а
Про призначення відповідальної
особи з питань запобігання та
виявлення корупції

У зв’язку з організаційними змінами в інституті та недоцільністю
створення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення
корупції,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити уповноваженим з питань запобігання та виявлення
корупції в Укртелерадіопресінституті юрисконсульта 1 категорії
Кокошинського Олександра Олеговича.
2. Кокошинському О.О. у своїй діяльності керуватися вимогами
типового положення «Про уповноважений підрозділ (особу) з питань
запобігання та виявлення корупції», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706.
3. Провідному фахівцю з кадрових питань Плющук С.Д. надати
інформацію про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції Держкомтелерадіо за встановленою формою.

Директор
Укртелерадіопресінституту Я.М. Літинський

____________________________________________________________________________________________________________

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважений підрозділ (особу)
з питань запобігання та виявлення корупції

{У тексті Типового положення слова “Урядовий уповноважений з
питань антикорупційної політики” в усіх відмінках замінено словами
“посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначена
Міністром Кабінету Міністрів України” у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ № 839 від 16.11.2016}
1. Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та
виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) утворюється
(визначається) у порядку, визначеному законодавством:
за рішенням міністра, керівника іншого центрального органу
виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, голови
обласної, Київської та Севастопольської міських, районної державних
адміністрацій у апараті міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, їх територіальних органах, апараті Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
обласної, районної, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій (далі – органи виконавчої влади);
за рішенням керівника підприємства, установи та організації, що
належать до сфери управління органу виконавчої влади.
Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в
органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації
уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у
тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та
складність роботи.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України “Про запобігання корупції”.
{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від
14.05.2015}
3. Уповноважений підрозділ у своїй діяльності
керується Конституцією та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів
України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими
актами законодавства.
Керівник уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади
підзвітний і підконтрольний посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів
України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не
передбачено законом.
{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 295 від
17.07.2014}
Керівник уповноваженого підрозділу територіального органу,
підприємства, установи, організації підзвітний керівникові такого
територіального органу, підприємства, установи, організації та підзвітний і
підконтрольний керівникові уповноваженого підрозділу органу виконавчої
влади.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 295 від
17.07.2014}
4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо
запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань
дотримання вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також
міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із
запобігання, виявлення і протидії корупції;
{Підпункт 5 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 301
від 14.05.2015}
6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів;
7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного
законодавства.
{Пункт 4 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 295 від
17.07.2014}
5. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього
завдань:
1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним
правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади,
підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз’яснення
щодо застосування антикорупційного законодавства;
3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його
усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних
правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу
виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх
керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;
4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
{Підпункт 4 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}
{Підпункт 5 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 301
від 14.05.2015}
6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи
службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, інформує в установленому порядку про такі факти керівника
органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та
організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
{Підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ № 301 від 14.05.2015}

7) веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства,
установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень;
8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення
корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності
працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації
до вчинення корупційних правопорушень;
10) повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої
влади, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній
Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу,
підприємства, установи, організації.
{Пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 295
від 17.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від
14.05.2015}
6. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час
здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений
підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень
чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.
7. Уповноважений підрозділ має право:
1) отримувати від інших структурних підрозділів органу виконавчої
влади, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в
установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або
таку, що містить державну таємницю;
2) отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства,
установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають
під час проведення службових розслідувань (перевірок);
{Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ № 301 від 14.05.2015}
3) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади (його
апарату), підприємства, установи та організації питання щодо надсилання
запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної
інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на
уповноважений підрозділ завдань.
8. Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади
проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку
службового розслідування (перевірки) в органі виконавчої влади з метою
виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог
антикорупційного законодавства.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ № 295 від 17.07.2014, № 301 від 14.05.2015}
Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади під
час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з
урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний
доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та
матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
9. Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до
проведення:
1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-
розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою
виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
{Підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ № 301 від 14.05.2015}
2) внутрішнього аудиту органу виконавчої влади, підприємства,
установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного
законодавства.
10. Уповноважений підрозділ органу виконавчої влади очолює
керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником
органу виконавчої влади за погодженням з посадовою особою Секретаріату
Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів
України, якщо інше не встановлено законом.
Керівник уповноваженого підрозділу територіального органу,
підприємства, установи, організації призначається керівником такого
територіального органу, підприємства, установи, організації за погодженням
з керівником уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.
На посади керівника, його заступника та спеціалістів уповноваженого
підрозділу органу виконавчої влади призначаються особи з відповідним
рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців.
{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 295 від 17.07.2014}
11. Керівник органу виконавчої влади, підприємства, установи та
організації, в якому утворено уповноважений підрозділ, сприяє створенню
умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених на нього
завдань.
12. Координація, затвердження планів роботи та методичне
забезпечення діяльності уповноважених підрозділів здійснюється посадовою
особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром
Кабінету Міністрів України.
{Типове положення доповнено пунктом 12 згідно з Постановою
КМ № 295 від 17.07.2014}

Sign up for us!